KPOSND_logo
picture_SND

22 Sep 2022

Zápisnica zo schôdze výboru Klubu priateľov Opery SND zo dňa 14.septembra 2022

Pridal ostertagova

Zápisnica zo schôdze výboru Klubu priateľov Opery SND zo dňa 14.septembra 2022

Prítomní:

PhDr. Alexandra Ostertagová, predsedníčka KPO SND, Mgr. Andrej Alberty, podpredseda KPO SND, Mária Dobročková, Mirjana Šišoláková, Prof. Ing. Jozef Šima, Mária Šmidáková, Martina Zemanová, Ing. Matúš Hornáček, PhD. sa ospravedlnil pre pracovnú zaneprázdnenosť

Členovia výboru KPO SND sa stretli na začiatku novej sezóny 2022-2023, aby vyhodnotili prácu Klubu za predchádzajúce roky a prediskutovali plán činnosti na ďalšie obdobie. Tak ako pandémia a s ňou spojené opatrenia ovplyvnili chod celej spoločnosti, ovplyvnili aj prácu nášho Klubu. Stretávali sme sa menej, prípadne len v obmedzenom počte, oveľa zložitejšie bolo získavať hostí. V čase prebiehala aj rekonštrukcia Domu kultúry na Vajnorskej, menilo sa miesto stretávania. Zasiahla nás aj zmena vo vedení SND a známe nepopulárne opatrenia v tejto inštitúcii, a s tým spojená menšia ochota ľudí prísť medzi nás. Výbor sa však do nasledujúcej sezóny púšťa s odvahou a optimizmom.

Program:

1.Informácia o členskej základni a príprava 1. klubového stretnutia 22.9.2022

2. Program na obdobie september-december 2022

3. Stav internetovej stránky KPO SND

4. Rôzne

5. Diskusia

K bodu 1: Predsedníčka Klubu PhDr. Alexandra Ostertagová informovala o členskej základni. Podľa zoznamu je v Klube zapísaných 264 členov, členské si však v minulom roku uhradilo iba 122 z nich. Klub prijal do svojich radov 35 nových členov.  Pri nadchádzajúcom vyberaní sa bude kontrolovať aj to, či majú členovia uhradené členské za obdobie 2019-2020. Vyberať budú dvojice: Mária Dobročková-Mária Šmidáková, Jozef Šima-Martina Zemanová, Alexandra Ostertagová-Andrej Alberty.

K bodu 2: Septembrové stretnutie bude už tradične venované výberu členského príspevku na činnosť klubu.. Program na októbrové stretnutie zabezpečil Mgr. Andrej Alberty. Vystúpi skupina Jaroslava Pehala s Božidarou Turzonovovou s programom venovaným Eme Destinovej. Výbor schválil sumu 1500 eur pre účinkujúcich.

Program na november a december: Andrej Alberty pozve jubilanta Ondreja Lenárda  ako hosťa na klubové stretnutie. Osloví aj nového riaditeľa Opery SND Lubora Cukra. Hostia prídu podľa toho, v ktorom termíne im to bude vyhovovať.

K bodu 3: Predsedníčka Klubu informovala o stave internetovej stránky KPO SND. Jej inováciu mal na starosti člen výboru Ing. Matúš Hornáček, PhD. Podľa jeho zistení u odborníkov, by stránka potrebovala modernizáciu, stálo by to však nemalé peniaze, ktoré Klub nemá k dispozícii. Riešenie sa odkladá na neurčito. Mária Dobročková ponúkla, že zistí inú možnosť a osloví IT pracovníka.

K bodu 4: Mgr. Andrej Alberty zadovážil a na koncerte venovanému  jubilantovi dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov odovzdal v mene KPO SND darčekový kôš .

PhDr. Alexandra Ostertagová navrhla a výbor schválil, usporiadať po dlhšej pauze zavinenej známymi okolnosťami, možnosť znovu vycestovať za operou. Ako vhodný termín, miesto a titul prichádza do úvahy v nedeľu 27.novembra t.r. o 17.00 v ND Brno Verdiho opera Nabucco v hlavnej úlohe s Daliborom Jenisom.

K bodu 5: V diskusii sa členovia výboru vrátili k uplynulému obdobiu, počas ktorého sa činnosť Klubu nie vlastnou vinou utlmila. Počas lockdownu sa to čiastočne snažili kompenzovať prof. Jozef Šima výberom zaujímavej opernej hudby a Mirjana Šišoláková rozhovormi s opernými spevákmi a dirigentmi na aktuálnu tému. Obe tieto aktivity boli prístupné na internetovom portáli KPO SND. Predsedníčka KPO poďakovala obom za ich aktivity v prospech klubu.

Diskutovalo sa aj o tom, čo v tomto období ľudia od Klubu očakávajú. Zatiaľ sa nevie, či bude SND schopné a ochotné poskytovať nám určité výhody pri návšteve predstavení. Preto predsedníčka Klubu navrhuje obohatiť pravidelné stretnutia aj o určitú osvetu zo sveta opery. Ako najvhodnejšieho na túto úlohu navrhla a výbor jej návrh schválil, Prof.Ing.Jozefa Šimu. Jeho prednášky s ukážkami sa už veľa krát osvedčili a členovia Klubu ich vysoko hodnotia.

Výbor si uvedomuje, že v budúcnosti treba počítať so zvyšovaním cien za služby účtovníčky, nájomného atď. Takéto situácie sa budú riešiť aktuálne.

Predsedníčka znovu otvorila aj otázku a uviedla aj pár možností, ako a kedy „osláviť“ 30. výročie založenia KPO SND a vydanie knihy Spoza roztrhnutej opony – nielen opernej . Tieto udalosti sa dosiaľ nepodarilo dôstojne si pripomenúť nielen kvôli vonkajším celospoločenským okolnostiam, ale aj kvôli nečakanému odchodu zakladateľky Klubu, autorky spomínanej knihy, váženej pani Allie Christy Varkondovej.

 

Úlohy pre členov výboru, vyplývajúce zo stretnutia:

1.: Počas vyberania členského vyberajúce dvojice budú u členov zisťovať, či majú záujem o novembrový zájazd do Brna a či navštevujú stránku KPO na internete.

2.:PhDr. Alexandra Ostertagová zistí v ND Brno, či je možnosť navštíviť 27.novembra predstavenie opery Nabucco a zabezpečí rezerváciu vstupeniek v počte 40 kusov.

3.:Mgr. Andrej Alberty zabezpečí hostí na november a december (Ondrej Lenárd, Lubor Cukr).

4.:Mária Dobročková zistí, či a aké sú ďalšie možnosti inovovania internetovej stránky KPO SND.

5.:Martina Zemanová vypracuje program hudobných podujatí do konca roka 2022.

6.:Mirjana Šišoláková vypracuje a rozpošle zápisnicu zo stretnutia výboru jeho členom a Prof. Ing. Jozefovi Šimovi.

Zapísala Mirjana Šišoláková

 

Leave a Reply

Message: